Privacy Statement

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; fióktelep és postacím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-062074; adószám: 23587342-2-43), mint a www.playersroom.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

Follow Us!
My account wish list Help

Stores

Budapest Mexikó Big Foot
1142 Budapest, Mexikói út 70.
Tel.: 06 20/280-5058
Opening hours:

H-P: 10:00-18:00

Sz-V: ZÁRVA

Budapest Váci utca Playersroom
1052 Budapest, Váci utca 14.
Tel.: +36 30/6777-012
Opening hours:

H - CS: 09:30 - 20:30

P - SZ: 09:30 - 21:00

V : 09:30 - 20:30

Budapest Westend, Playersroom
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel.: 06 30/677-7047
Opening hours:

H-Sz: 10:00 - 21:00 
V:      10:00 - 19:15

Budapest Ferihegy SkyCourt, Playersroom
1184 Budapest, Ferihegy 2-es terminál
Tel.: 06-30/677-70-13
Opening hours:

H - V: 4:30-21:00

Budapest Arena Plaza, Playersroom
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Tel.: +3630/677-7052
Opening hours:

H-Sz: 9:45-21:00

V: 9:45-19:15

Budapest Mammut, Playersroom
1024 Budapest, Lövőház u. 2-4.
Tel.: 0630/6777-020
Opening hours:

H-P: 9:30-21:00
Szo: 9:30-21:00
V: 9:30-19:00

Győr Árkád, Playersroom
9027 Győr, Budai út 1.
Tel.: 0630/677-7060
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:00

V:10:00-18:00

Budapest Árkád, Playersroom
1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/a
Tel.: 0630/677-7001
Opening hours:

H-Sz: 10:00 - 21:00

V.: 10:00-19:00

Budapest Allee, Playersroom
1117 Budapest, Október 23. u. 8-10.
Tel.: 06 30/758-1369
Opening hours:

H-Szo: 09:45-21:00

V: 09:45-19:00

Kecskemét Malom Center, Playersroom
6000 Kecskemét, Korona u. 2.
Tel.: 0630/6777-085
Opening hours:

H-P: 09:00-20:15
Szo: 09:00-20:30
V: 9:30-18:15

Pécs Árkád, Playersroom
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út 11.
Tel.: 06 30/677-7030
Opening hours:

H-CS: 9:00-20:00

P-Szo: 9:00-20:00
V: 10-18

Dunakeszi Auchan, Playersroom
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
Tel.: 06-30/6777-011
Opening hours:

H-P: 9:00-20:00

Sz: 9:00-20:00

V: 9:00-19:00

Veszprém Plaza, Playersroom
8200 Veszprém, Budapesti út 20-28.
Tel.: 06 30 677 7046
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:15

Soroksár Auchan, Playersroom
1239 Soroksár, Bevásárló út 2.
Tel.: 06 30/6777-037
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:00 
     V: 9:00-19:00

Budapest Campona, Playersroom
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Tel.: 0630/677-7097
Opening hours:

H-Sz: 9:30 - 20:30

V: 9:30 - 19:15

Debrecen Fórum, Playersroom
4026 Debrecen, Csapó u. 30.
Tel.: 06 30/758-1372
Opening hours:

H - Sz: 9:00 - 20:00
Vas.: 10:00-18:00

Székesfehérvár Plaza, Playersroom
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 1-3.
Tel.: 0630/677-7096
Opening hours:

H -SZO: 9:00 -20:15
V: 10.00-19.00

Zalaegerszeg Zala Plaza, Playersroom
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 5.
Tel.: 06 30/6777048
Opening hours:

H-CS: 9:00-20:00

P-SZ:  9:00-20.00

V:10.00-18.00

Siófok Tesco, Playersroom
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27.
Tel.: 06306777036
Opening hours:

H -Szo: 9:00 - 20:00

Vasárnap:Zárva

Nyíregyháza Korzó, Playersroom
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 7.
Tel.: 06 30/677-7103
Opening hours:

H - Szo: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Miskolc Plaza, Playersroom
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
Tel.: 06 30/6777025
Opening hours:

H-Szo: 9:00-20:00
Vas:    10:00-18:00

Kaposvár Plaza, Playersroom
7400 Kaposvár, Berzsenyi D. utca 1-3.
Tel.: 0630/6777017
Opening hours:

H-SZ: 9:00-20:00

V   :10:00-18:00

Tatabánya Vértes Center, Playersroom
2800 Tatabánya, Gyõri út 7-9.
Tel.: 06 30/677 7056
Opening hours:

H-Sz: 09:45-20:15
V: 09:45-18:15

Eger Agria Park, Playersroom
3300 Eger, Törvényház u. 4.
Tel.: 06 30/6777073
Opening hours:

H - P: 9:45 - 20:15
Sz: 9:45- 20:30

Vasárnap 9-18

Budagyöngye, Playersroom
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Tel.: +3630/677-70-93
Opening hours:

Hétfő-Péntek: 10:00-19:00

Szombat: 10:00-15:00

Vasárnap: ZÁRVA

Szeged Árkád, Playersroom
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Tel.: 06-30/677-7022
Opening hours:

Hétfő- Szombat:  9-20:00

Vasárnap:  10-18:30

Budaörs Auchan, Playersroom
2040 Budaörs, Sport u. 2-4.
Tel.: 06/30 67-77-006
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:00

V: 9:00-19:00

Budapest Pólus Center, Playersroom
1156 Budapest, Szentmihályi út 131.
Tel.: 06-30/677-7034
Opening hours:

H-P: 9:45-20:15

Sz:9:45-20:15

Vasárnap:9:45-19:15

Budapest Köki Terminál, Playersroom
1191 Budapest, Vak Bottyán u 75/a-c
Tel.: 0630/6777-101
Opening hours:

Hétfő - csütörtök: 9:00 -20:00

Péntek - Szombat: 9:00-21:00

Vasárnap: 9:00-18:00

Budapest Duna Plaza Fila, Playersroom
1138 Budapest, Váci út 178.
Tel.: 06 30/677-7033
Opening hours:

H-Sz:10:00 -21:00 
V:10:00-19:00

Szombathely Family Center, Playersroom
9700 Szombathely, Varasd u. 26.
Tel.: 06 30/677-7075
Opening hours:

H-Szo : 9-20

V: 10-18

Szolnok Plaza, Playersroom
5000 Szolnok, Ady Endre u. 28/a
Tel.: 0630/677-7043
Opening hours:

H-Cs: 9:00-20:00

P-Sz:  9:00-21:00

V:       ZÁRVA

Békéscsaba Csaba Center, Playersroom
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43.
Tel.: 06 30/6777-008
Opening hours:

Hétfőtől -Szombatig:09.00-20.00

Vasárnap              :9.30-18.30

Budapest Corvin Plaza, Playersroom
1083 Budapest, Futó utca 37-45
Tel.: 0630-677-70-28
Opening hours:

Hétfő-Szombat: 09.30 - 21.00 

Vasárnap:   9.30 - 19.00