Privacy Statement

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; fióktelep és postacím: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-062074; adószám: 10318102-2-44), mint a www.playersroom.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.          


2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

Stores

Budapest Váci utca Playersroom
1052 Budapest, Váci utca 14.
Opening hours:

H - CS: 09:30 - 20:30

P - SZ: 09:30 - 21:00

V : 09:30 - 20:30

Budapest Westend, Playersroom
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Opening hours:

H-Sz: 10:00 - 21:00 
V:      10:00 - 19:15

Budapest Ferihegy SkyCourt, Playersroom
1184 Budapest, Ferihegy 2-es terminál
Opening hours:

H - V: 4:30-21:00

Budapest Arena Plaza, Playersroom
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
Opening hours:

H-Sz: 9:45-21:00

V: 9:45-19:15

Budapest Mammut, Playersroom
1024 Budapest, Lövőház u. 2-4.
Opening hours:

H-P: 9:30-21:00
Szo: 9:30-21:00
V: 9:30-19:00

Győr Árkád, Playersroom
9027 Győr, Budai út 1.
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:00

V:10:00-18:00

Budapest Árkád, Playersroom
1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/a
Opening hours:

H-Sz: 10:00 - 21:00

V.: 10:00-19:00

Budapest Allee, Playersroom
1117 Budapest, Október 23. u. 8-10.
Opening hours:

H-Szo: 09:45-21:00

V: 09:45-19:00

Kecskemét Malom Center, Playersroom
6000 Kecskemét, Korona u. 2.
Opening hours:

H-P: 09:00-20:15
Szo: 09:00-20:30
V: 9:30-18:15

Pécs Árkád, Playersroom
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. út 11.
Opening hours:

H-CS: 9:00-20:00

P-Szo: 9:00-20:00
V: 10-18

Dunakeszi Auchan, Playersroom
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
Opening hours:

H-P: 9:00-20:00

Sz: 9:00-20:00

V: 9:00-19:00

Veszprém Plaza, Playersroom
8200 Veszprém, Budapesti út 20-28.
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:15

Soroksár Auchan, Playersroom
1239 Soroksár, Bevásárló út 2.
Opening hours:

H-Sz: 9:00-20:00 
     V: 9:00-19:00

Budapest Campona, Playersroom
1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Opening hours:

H-Sz: 9:30 - 20:30

V: 9:30 - 19:15

Debrecen Fórum, Playersroom
4026 Debrecen, Csapó u. 30.
Opening hours:

H - Sz: 9:00 - 20:00
Vas.: 10:00-18:00

Székesfehérvár Plaza, Playersroom
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 1-3.
Opening hours:

H -SZO: 9:00 -20:15
V: 10.00-19.00

Zalaegerszeg Zala Plaza, Playersroom
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 5.
Opening hours:

H-CS: 9:00-20:00

P-SZ:  9:00-20.00

V:10.00-18.00

Siófok Tesco, Playersroom
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27.
Opening hours:

H -Szo: 9:00 - 20:00

Vasárnap:Zárva

Nyíregyháza Korzó, Playersroom
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 7.
Opening hours:

H - Szo: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

Miskolc Plaza, Playersroom
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
Opening hours:

H-Szo: 9:00-20:00
Vas:    10:00-18:00

Tatabánya Vértes Center, Playersroom
2800 Tatabánya, Gyõri út 7-9.
Opening hours:

H-Sz: 09:45-20:15
V: 09:45-18:15

Eger Agria Park, Playersroom
3300 Eger, Törvényház u. 4.
Opening hours:

H - P: 9:45 - 20:15
Sz: 9:45- 20:30

Vasárnap 9-18

Budagyöngye, Playersroom
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Opening hours:

Hétfő-Péntek: 10:00-19:00

Szombat: 10:00-15:00

Vasárnap: ZÁRVA

Szeged Árkád, Playersroom
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
Opening hours:

Hétfő- Szombat:  9-20:00

Vasárnap:  10-18:30

Budapest Pólus Center, Playersroom
1156 Budapest, Szentmihályi út 131.
Opening hours:

H-P: 9:45-20:15

Sz:9:45-20:15

Vasárnap:9:45-19:15

Budapest Köki Terminál, Playersroom
1191 Budapest, Vak Bottyán u 75/a-c
Opening hours:

Hétfő - csütörtök: 9:00 -20:00

Péntek - Szombat: 9:00-21:00

Vasárnap: 9:00-18:00

Budapest Duna Plaza Fila, Playersroom
1138 Budapest, Váci út 178.
Opening hours:

H-Sz:10:00 -21:00 
V:10:00-19:00

Szombathely Family Center, Playersroom
9700 Szombathely, Varasd u. 26.
Opening hours:

H-Szo : 9-20

V: 10-18

Szolnok Plaza, Playersroom
5000 Szolnok, Ady Endre u. 28/a
Opening hours:

H-Cs: 9:00-20:00

P-Sz:  9:00-21:00

V:       ZÁRVA

Budapest Corvin Plaza, Playersroom
1083 Budapest, Futó utca 37-45
Opening hours:

Hétfő-Szombat: 09.30 - 21.00 

Vasárnap:   9.30 - 19.00

 

Subscribe to our newsletter